پیدا

فتبارک الله...

درخواست حذف اطلاعات

شده از خستگی برای خودت سنگین بشی؟
در حالی که امروز بخاطر خستگی و فشار زیاد، خودم رو از پله های پل هوایی تا ماشین میکشیدم، به خونه رسیدم و پیام صوتیشو شنیدم؛ میگفت و با خنده ادامه داده بود
قطعا تا وقتی که خودم نخوام و اجازه ندم هیچ ، هیچوقت، نمیتونه متوجه عمق خستگی ها و خط و خش های روحی من بشه و اون برای هردوی ما! توصیف قشنگی از شخصیت من ساخته بود که اتفاقا! قدرت بی همتای خودش رو بهم نشون میداد. همینطور که به خودش و تصورش فکر می ، توو دلم به خدا لبخند میزدم...