پیدا

خوش ذوقانه!

درخواست حذف اطلاعات

براش آهنگ کوه گوگوش رو فرستادم و گفتم
گفت نت ندارم که ش کنم. گفتم و براش نوشتم: و هی از یادآوری حرکتم خنده م میگیره!!