پیدا

بیش تر زندگی کنیم!

درخواست حذف اطلاعات

×: بنظرت چن درصد آدما توو پنجاه سالگی میگن چرا توو جوونی بیشتر غصه نخوردم و خندیدم؟
-: هیچی
×: ولی خودتم میدونی که تعداد زیادی هستن که بخاطر ناراحت بودن و از ته دل نخندیدن، غمگین میشن.
چند س ه؟
-: 19
×: یادت باشه توو نوزده سالگیت بهت چی گفتم؛ تو توو دهه ی دوم زندگیت، از آدمای گروه دوم نباش...