پیدا

پیش رفتم!

درخواست حذف اطلاعات

ما مجبور نیستیم همه ی آدمها یا دردهایی که درمان دارن رو تحمل کنیم. اما برای زندگی مجبور به تغییر، تطابق و رشد یم!